Nyheter

2022

Relining av dagvattenrör och renovering av tvättstugans innertak
Under året genomfördes relining av dagvattenrören i bottenplattan och de gamla dagvattenbrunnarna på gården byttes ut. I samband med detta besiktades husets grund mot gården av en sakkunnig. Det konstaterades att grunden är asfaltsbelagd och att det inte förelåg något behov av att vidta åtgärder. Vidare genomfördes också en renovering av tvättstugans innertak – så sammantaget ett år med bra fokus på ”väl vårdad och underhållen fastighet”. Ovanstående åtgärder har kunnat genomföras utan att något lån har behövt tas upp.
 
Byte av ekonomisk förvaltare
Beslut togs om att byta ekonomisk förvaltare. Den nya förvaltaren tog över ansvaret från 1 januari, 2023. Orsaken till bytet var att den tidigare förvaltaren vid upprepade tillfällen inte klarat av att i tid leverera underlagen för budgetarbetet, vilket orsakat merarbete och förseningar som följd.

Styrelsen har låtit en expert på bostadsrättsekonomi titta på föreningens ekonomi. Slutsatsen var att föreningen har en god ekonomi och att det inte fanns något behov av ändringar i detta läge.

Åtgärder och nya hyresgäster i kontorslokalen
Under året genomfördes en del åtgärder kopplat till ventilationen i kontorslokalen. En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utfördes i lokalen, där inga anmärkningar gjordes. I senare delen av året flyttade en ny hyresgäst in i kontoret, då den tidigare hyresgästen flyttat till en större kontorslokal vid Karlaplan. I samband med avflyttningen fick föreningens styrelse följande rader: ”Det har varit en fröjd att sitta de här åren i ert fina hus”.

loading...

2021

Summering kalenderår 2021

Kalenderåret 2021 kan sammanfattas med att föreningen har jobbat för en Väl vårdad och underhållen fastighet som är ett av de långsiktiga mål som föreningen antagit. Under året har maskinparken i tvättstugan uppgraderats och i enlighet med den underhållsplan som föreningen följer har ett större projekt genomförts omfattande relining av avloppens samtliga spillvattenrör i bottenplattan. Ett antal mindre arbeten, så som byte av elmätare har också blivit utförda.
 
Föreningens ekonomi har varit fortsatt stabil och följt i stort det budgetupplägg som styrelsen fattat beslut om. Föreningen har fortsatt låg skuldsättning och har kunnat genomföra årets investeringar och underhållsarbeten med de medel som funnits i kassan.
Covid-19 har fortsatt haft viss påverkan på verksamheten, då föreningens årliga städdagar med samvaro i trädgården har ersatts med ”städveckor” där medlemmarna individuellt (för att undvika trängsel) har städat föreningens ytor. Uppslutningen har både under vårens som höstens ”städveckor” varit god.

2020

Summering kalenderår 2020

Under kalenderåret 2020 arbetade styrelsen efter de långsiktiga målen som föreningen antagit. Föreningens ekonomi har utvecklats väl och balansräkningen är stark med fortsatt låg skuldsättning. Ett antal mindre renoveringar har skett vilket bland annat innefattar förbättring av takavattning och inköp av ny tvättmaskin (installerad under 2021).

Lotta Agaton AB, som för tre år sedan flyttade in i föreningens kontorslokal har under året förlängt hyreskontraktet med ytterligare tre år. Vi ser fram mot fortsatt gott samarbete med Lotta Agaton och hennes medarbetare. 

Verksamheten har givetvis påverkats av covid-19. Handdesinfektion har placerats ut i lämpliga delar av föreningens ytor och föreningens årliga städdagar med samvaro i trädgården i har ersatts med ”städveckor” där medlemmarna individuellt (för att undvika trängsel) har städat föreningens ytor.   
Glädjande kan vi notera att under året påbörjades den stora förändringen av Stadshagen och nya hus har börjat byggas. De kommande åren kommer ett betydande antal bostadshus att uppföras med inslag av kommersiella lokaler i bottenvåningarna. När allt så småningom är klart planeras det ha tillkommit bla. en ny grundskola och fem förskolor.
 

2019

Städdag i maj
Vårens städdag hölls den 12/5 och nästan alla medlemmar i föreningen deltog i samband med dagen. Styrelsen är återigen imponerade av engagemanget i vår lilla föreningen, det är fantastiskt att vi tillsammans håller huset och trädgården fortsatt lika välskött och trevlig att komma hem till. 

Extra tack till medlemmarna på plan två som ordnade med gott fika efter avslutad städning.

Nytt år och värmekablar installerade
Första nyheten detta år är att styrelsen låtit värmekablar installeras. Förhoppningen är att denna värmelösning i rännor och stuprör gör att snön smälter innan den ställer till med problem och dyra skador som måste åtgärdas. 

Vi passar även på att önska alla våra medlemmar ett gott nytt år!
 

2018

Ny styrelse och ännu en trevlig höststäddag
Höstens stämma hölls på kanelbullens dag i år och därmed bjöds det på goda kanelbullar. Vid stämman avgick tre styrelsemedlemmar som tackades av, och tre nya valdes in. Vi är otroligt glada över engagemanget i vår lilla förening och ser fram emot ett nytt verksamhetsår med nya styrelsen. 

Höstens städdag har också gått av stapeln, där vi städade gemensamma utrymmen och föreningens innergård. Mysigt som vanligt och trevligt att bekanta sig med föreningens nya medlemmar.   
 

God ekonomi med låg upplåning
Inför höstens stämma håller årsredovisningen nu på att färdigställas. Att vi betalat av på våra lån de senaste åren syns verkligen, vid räkenskapsårets slut den 30 april uppgick lånen till knappa 3.6 miljoner.
Utslaget på antal kvadratmeter bostadsrättsyta ger detta låga 2.367 kronor och fortsatta amorteringar är planerade. Glädjande också att vi för tredje året i rad visar ett positivt resultat. Så sammantaget lever vi upp till föreningens  målsättning ”god ekonomi med låg upplåning”.

 

Vårens städdag
Under några timmar första söndagen i maj hölls föreningens gemensamma städdag. Det var god uppslutning och mycket trevlig stämning. I en liten förening som denna är det viktigt att samtliga medlemmar har förståelse för att vi alla hjälps åt. Vi fick mycket gjort och dagen avslutades med kaffe och en hemlagad Tiramisu av den medlem som i år var ansvarig för städdagen. 

Sänkning av årsavgifter
Styrelsen har fattat beslut om att sänka årsavgifterna med 5% från och med 1 april. År 2010 sänktes avgifterna med 10%, vilka sedan dess har legat stilla, men nu har styrelsen alltså gjort bedömningen att föreningens ekonomi tillåter en ytterligare sänkning.

http://www.lottaagaton.se/gallery/portfolio/ http://www.lottaagaton.se/gallery/portfolio/

Lotta Agaton - ny hyresgäst i kontorslokalen 2017
Lotta Agaton Interior, som flyttade in i kontorslokalen under 2017, har verkligen lyft en mer ordinär kontorslokal till en helt ny nivå. Både vad gäller den synnerligen väl genomtänkta färgsättningen som materialval och möblering.

I februarinumret av tidskriften Residence finns ett reportage om Lotta Agatons nya kontor.

En välskött fastighet med stilren fasad och utsikten över vattnet mot Karlberg var bidragande faktorer till att Lotta valde att etablera sin verksamhet här.

2017

Uppdaterad hemsida med ny layout - november 2017
Styrelsen har byggt en uppdaterad hemsida med ny layout med förhoppningen om att den ska vara både lättnavigerad och informationsrik. 

Imponerande engagemang bland medlemmarna i samband med vår- och höststädning 2017
Såväl vid vårens som vid höstens städdag var medlemmarnas engagemang återigen riktigt bra.
Som vanligt har majoriteten av föreningens medlemmar deltagit vid bägge städdagar, och nästintill alla medlemmar som inte kunnat delta vid den faktiska städdagen har åtagit sig en mindre arbetsuppgift i anslutning till städdagen. Det visar att vi är många som tar gemensamt ansvar för föreningens långsiktiga mål om att ha en väl vårdad och underhållen fastighet.  

 Bägge städdagarna avslutades med trevligt mingel på innergården med mat och dryck.  

Fibernät installerat - februari 2017

Nu är ett fibernät installerat i hela fastigheten, vilkt innebär tillgång till ett stort antal tjänster såsom telefoni och bredband.

2016

Nya fjärrvärmeanläggningen på plats, klart godkänd av miljöförvaltningen - november 2016
Den nya toppmoderna fjärrvärmeanläggningen är sedan en tid tillbaka i full drift. Installationen av det nya systemet för temperaturstyrning, som möjliggör att hålla jämnare temperatur i hela huset, är också genomförd. Därmed har fastigheten fått en miljövänligare och mer ekonomisk uppvärmning.

I juli besökte Miljöförvaltningen föreningen för en tillsyn på plats. I tillägg till inspektionen av lokaler som tvättstuga och soprum, låg tydligt fokus på att fastställa om föreningen genom sin styrelse bedriver ett systematiskt och väl dokumenterat miljöarbete. Efter grundlig genomgång konstaterades att Miljöfövaltningen inte hade några anmärkningar. Detta är givetvis glädjande, inte minst då det allra vanligaste är att Miljöförvaltningen vid sina tillsynsbesök ger anmärkningar.

Så sammantaget: Den gjorda investeringen och utfallet från Miljöförvaltningens tillsyn visar att föreningen med konkreta åtgärder arbetar för målsättningen "Ansvar för miljön - god energihushållning"

Under våren kommer ny miljödeklaration att upprättas.

Arbetet med att installera en ny fjärrvärmeanläggning påbörjat - februari 2016
Nu har arbetet påbörjats med att byta den 27 år gamla fjärrvärmeanläggningen mot en ny med klart bättre miljöprestanda och ekonomi.

Arbetet beräknas pågå i cirka 2 veckor, så i slutet av februari är det klart. Ett modernt styrsystem för att hålla en jämn temperatur i hela huset, från kontorslokalen på bottenvåningen till vindsvåningen, kommer också att installeras inom den närmsta tiden.

Som tidigare nämnts behöver föreningen inte ta något lån för att göra denna viktiga investering. Den kan finansieras direkt med medel ur föreningens kassa.

Förändring av stadgarna - februari 2016
Vid den ordinarie stämman föreslog styrelsen att stadgarna skulle ändras på ett par punkter. Den främsta var att det skulle vara möjligt att ta ut en avgift av den medlem som hyr ut sin lägenhet. En avgift som får gå upp till 10% av gällande basbelopp, för 2016 blir det på årsbasis 4430 kr. Förändring av stadgar kräver två stämmobeslut vilket ledde till en extra stämma i december.

Efter att Bolagsverket registrerat de nya stadgarna har de nu trätt i kraft.

Föreningens lån nu nere på låga 4.6 miljoner 
Under december 2015 gjorde föreningen ännu en avbetalning på sina lån. Totalt uppgår lånen nu till 4.6 miljoner. Ett nyckeltal som börjat användas är det totala lånesumman dividerat med totala antalet kvadratmeter, bostadsrättsytan. Gör man beräkningen hamnar föreningen på en så låg siffra som 3038 kronor per kvadratmeter. Skulle man lägga till den uthyrda kontorslokalen och hyreslägenheten skulle naturligtvis siffran bli ännu lägre.

Bra engagemang bland medlemmarna under städdagar
Såväl vid vårens som vid höstens städdag var medlemmarnas engagemang  riktigt bra. Nivån på deltagandet låg på 70-75 %, vilket gjorde att det mesta var klart efter 2-3 timmars arbete på en söndagseftermiddag följt av en liten social aktivitet.